Čo sa smie a čo nie v chránenom území Malé Karpaty

pohlad na prirodu v chko male karpaty

Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty je doslova susedom Agátov. Ako sa teda správať k svojmu susedovi, s ktorým si chcete zachovať dlhodobo dobrý vzťah? Rovnako ako v bežnom živote – dôležitý je rešpekt a úcta.

Od Nového Mesta nad Váhom až po Železnú Studničku

Čo majú tieto dve vzdialené miesta spoločné? Tvoria „horný a dolný koniec” vzácnej Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty. Na severovýchode dominujú Čachtické Karpaty, na juhozápade naša známa Devínska Kobyla. Práve na juhozápad Malých Karpát sa sústredíme, pretože na ich úpätí sa o chránené územie opierajú Agáty. Poďme si povedať, aké pravidlá by sme mali na území CHKO dodržiavať: 

1. Stupňovanie

cesta z Agátov na Devínsku Kobylu

Začnime zoširoka. Prvý stupeň ochrany platí na celom území Slovenska a vyžaduje všeobecnú ochranu prírody. Zo zákona vplýva, že v Chránenej krajinnej oblasti bežne platí 2. stupeň ochrany. Je to síce druhý najmenej prísny stupeň, no aj tak si ako turista na jeho území musíte dávať väčší pozor.

Predovšetkým na území chránenom druhým stupňom ochrany je zákaz vjazdu a státia všetkým motorovým vozidlám bez ohľadu na počet kolies. Platí to aj pre snežné skútre a dokonca aj pre záprahové vozidlá ako vozy, koče a podobne.

Zákaz sa nevzťahuje na zastavané územia, vrátane ciest, diaľnic, parkovísk, čerpacích staníc a podobných objektov. Takisto obmedzenie neplatí pre vlastníkov alebo nájomcov pozemkov, ktorí vozidlá používajú na udržiavanie pozemku. Bežní návštevníci však musia všetky vozidlá, okrem bicyklov, nechať pred hranicou Chránenej krajinnej oblasti.

Na čo si ešte treba dávať pozor? Na území s druhým stupňom ochrany sa môžete voľne pohybovať aj mimo turistických chodníkov. Samozrejme s rešpektom, v pokoji a čo možno najtichšie. Môžete voľne stanovať, bivakovať, ale oheň zakladajte iba na miestach na to určených. Samozrejmosťou je odniesť si svoje odpadky z lesa.

2. Zvláštna šifra MCHÚ

Zeleň pri Agátoch

Nie, nie je to citoslovce radosti zo života pod lesom. MCHÚ znamená Maloplošné chránené územie. Inými slovami, ak sa nachádzate v Chránenej krajinnej oblasti, neznamená to, že druhý stupeň ochrany platí na celom jej území. Lokálne sa stupeň ochrany môže zvýšiť ak ide o špeciálne významné územia, či prírodné pamiatky. V prípade Agátov je najbližším MCHÚ Prírodná rezervácia Devínska Kobyla v ktorej platí 4. stupeň ochrany. A to už je iná pesnička.

Vo štvrtom stupni ochrany platí to, čo aj v druhom. Navyše ešte nesmiete:

 • opustiť turistický, či náučný chodník alebo cyklotrasu
 • voľne pustiť psa
 • stanovať, táboriť ani bivakovať
 • zakladať oheň mimo uzavretých stavieb
 • zbierať rastliny ani ich plody
 • zbierať nerasty ani skameneliny (pozor na Sandbergu!)

Okrem týchto obmedzení pre bežných turistov platí v jednotlivých stupňoch ochrany aj množstvo ďalších zákazov, sú však veľmi špecifické. Predpokladáme, že na vychádzke do prírody neplánujete „vykonávať geologické práce“ ani „ťažiť drevnú hmotu holorubým hospodárskym spôsobom“. Ak máte záujem, detailný zoznam pravidiel v MCHÚ nájdete tu. 

3. Kto vás môže skontrolovať?

Stráž Prírody

Pri pohybe v prírode vás môžu skontrolovať profesionálni či dobrovoľní strážcovia prírody, lesná stráž, poľovná stráž a rybárska stráž. Najčastejšie sa stretnete so strážcami prírody, ktorých spoznáte podľa rovnošaty s nápisom „STRÁŽ PRÍRODY“. Ďalším identifikátorom je preukaz s fotografiou a oválny kovový odznak so štátným znakom.

Aké oprávnenia má strážca prírody?
 • Obmedziť osobnú slobodu páchateľa protiprávnej činnosti a zistiť jej totožnosť
 • Predviesť páchateľa na políciu
 • Zhabať chránené druhy rastlín a živočíchov, ak boli protiprávne nadobudnuté
 • Dokumentovať protiprávnu činnosť a zásahy do prírody a krajiny
 • Zastaviť a kontrolovať dopravné prostriedky v chránenom území a kontrolovať oprávnenosť vjazdu vozidla i obsah batožiny
 • Dávať pokuty za priestupky v blokovom konaní do výšky 66,- € na mieste, prípadne môže celú vec posunúť na priestupkové konanie
 • Nosiť a použiť legálne držanú zbraň na obranu ľudí i ochranu chránených živočíchov
 • Po výzve od upustenia od protiprávnej činnosti a po výstrahe môže použiť donucovacie prostriedky v primeranej miere

CHKO majú zvyčajne svoje vlastné návštevné poriadky, preto si ich radšej vopred prečítajte, aby nedošlo k nedorozumeniu. Zákazy a odporúčania sa môžu v detailoch líšiť.

Iba dobrý sused má dobrých susedov

Ak sa k prírode budeme správať s rešpektom, tá nám to mnohonásobne vráti. Obzvlášť to platí, ak ju máme za suseda. Berme vychádzky do prírody ako milú susedskú návštevu. A na oplátku môžete pozvať prírodu k vám domov do Agátov. Ona určite príde. 

Ponuka bývania

Bývajte
tam, kde býva pokoj

Prejsť na lokalitu